درباره

دکتر بهروز مولوی

دکتر بهروز مولوی
دکتری پزشکی از دانشگاه تهران
متخصص جراح مغز و اعصاب از دانشگاه تهران
دوره قاعده جمجمه دانشگاه هانوور آلمان
ریاست بخش جراحی اعصاب بیمارستان میلاد

دکتر بهروز مولویمتخصص و جراح مغز و اعصاب